جهت ورود به سيستم ثبت نام كد كاربري، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي مي باشد.