قابل توجه دانشجويان محترم!

1.        شروع كلاسهاي نيمسال961 از 96/06/25 و زمان انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان از تاريخ 96/06/18 تا 96/06/23 و حذف و اضافه دانشجويان از تاريخ 96/06/27 تا 96/06/29 انجام خواهد شد.

تذكر1: دانشجويان بعد از انتخاب واحد تنها مجاز به حذف 2 درس از واحدهاي انتخاب شده و اخذ 2 درس جديد خواهند بود و تاريخ هاي فوق قابل تمديد نخواهد بود.

تذكر2: با توجه به تفكيك كد دروس واحدهاي عملي و نظري دانشجويان بايستي در انتخاب دروس عملي- نظري دقت نموده و با كدهاي جديد واحدهاي عملي و نظري درس مورد نظر را انتخاب نمايند.

تذكر3: دانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول را گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت راست جدول را انتخاب نمایند.

نام درس

کد درس

نام درس

کد درس

آشنایی با قانون اساسی

1265

انقلاب اسلامی ایران

1250

عرفان عملی اسلام

1249

آیین زندگی

1248

انسان در اسلام

1244

اندیشه اسلامی(1)

1242

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

1245

اندیشه اسلامی(2)

1243

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1253

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1254

 

تذكر4: دانشجوياني كه در ترم تابستان بدهكار مي باشند بدهي تابستان را به شماره حساب 0110178484004 واريز و فيش واريزي را به آموزش دانشكده ادبيات تحويل نمايند و از واريز بدهي ترم تابستان به صورت پرداخت اينترنتي خودداري نمايند.