دروس ارائه شده نيمسال 971 ...


جستجوي دروس ارائه شده در نيمسال (971)

نوع دروس ارائه شده : مقاطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
دوره تحصيلي : براساس ظرفيت دروس : همه دروس دروس تکميل دروس داراي ظرفيت جنسيت : مشترک خانمها آقايان
جستجو :

دروس ارائه شده :: تعداد پيدا شده (424) ، صفحهء (1) از (106)
 • 1 :: كد درس : 2516151004
 • نام درس : کاربرد کامپيوتر در محيط زيست
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 25باقيمانده: 25نظري: 3
  عملي: 0تاريخ امتحان: 1397/10/17ساعت امتحان: 09:00
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 10:30 تا 12:30 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( حسيني نجدگرامي ابراهيم )يكشنبه:( 14:0 تا 16:0 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( حسيني نجدگرامي ابراهيم )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: علومگروه آموزشي: گ زيست
  مقطع درس: كارشناسي ارشددوره درس: كليه دوره هانوع درس: اصلينوع ارائه درس:
  پيشنياز و همنياز:
 • 2 :: كد درس : 22491473
 • نام درس : کاربرد ايزوتوپ ها در پترولوژي
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 20باقيمانده: 20نظري: 2
  عملي: 0تاريخ امتحان: 1397/10/18ساعت امتحان: 09:00
  محل تشكيل كلاس: شنبه:( 10:30 تا 12:30 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( فضل نيا عبدالناصر )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: علومگروه آموزشي: گ زمين‌شناسي
  مقطع درس: كارشناسي ارشددوره درس: كليه دوره هانوع درس: الزامينوع ارائه درس:
  پيشنياز و همنياز:
 • 3 :: كد درس : 220514018
 • نام درس : کاربرد ايزوتوپ ها در زمين شناسي اقتصادي
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 20باقيمانده: 20نظري: 2
  عملي: 0تاريخ امتحان: 1397/10/18ساعت امتحان: 11:00
  محل تشكيل كلاس: سه شنبه:( 10:30 تا 12:30 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( رحيم سوري يوسف )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: علومگروه آموزشي: گ زمين‌شناسي
  مقطع درس: كارشناسي ارشددوره درس: كليه دوره هانوع درس: تخصصي اختيارينوع ارائه درس:
  پيشنياز و همنياز:
 • 4 :: كد درس : 22751439
 • نام درس : کاربرد دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي در زمين
  گروه ارائه: 1ظرفيت: 20باقيمانده: 20نظري: 1
  عملي: 0تاريخ امتحان: 1397/10/26ساعت امتحان: 09:00
  محل تشكيل كلاس: دوشنبه:( 8:30 تا 10:30 ) ، كلاس:( نامشخص ) ، استاد:( بهياري مهدي )
  جنسيت: مشتركرشته يا نيمسال ورود: همه موارددانشكده: علومگروه آموزشي: گ زمين‌شناسي
  مقطع درس: كارشناسي ارشددوره درس: كليه دوره هانوع درس: اختيارينوع ارائه درس:
  پيشنياز و همنياز: